Rekrutacja

Wiek dziecka

Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, maksymalnie
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub – w przypadku gdy niemożliwe
lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do ukończenia roku szkolnego,
w którym dziecko ukończy 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia ma nadal
uczęszczać do Żłobka w kolejnym roku szkolnym, rodzice tego dziecka są zobowiązani do złożenia
oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Rekrutacja

Zgodnie ze Statutem Żłobka nabór dzieci do Żłobka przeprowadza Dyrektor Żłobka przy pomocy Komisji
Rekrutacyjnej. Karty zgłoszeń (wnioski) przyjmowane są w terminie:
od 1 marca do 31 marca każdego roku, na okres:
od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, przy czym jest to nabór na cały okres opieki żłobkowej.
W kolejnych latach rodzice dziecka pisemnie potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług
Żłobka, w wyżej wskazanym terminie naboru. W miesiącu kwietniu podana zostaje do publicznej wiadomości liczba wolnych miejsc w Żłobku, a najpóźniej do dnia 30 czerwca – lista dzieci przyjętych do
Żłobka od dnia 1 września. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane
są na liście rezerwowej i przyjmowane zgodnie z kolejnością na tej liście, w przypadku zwolnienia
się miejsca w Żłobku. W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały
rok.

Zasady pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do żłobka

W pierwszej kolejności do Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu przyjmowane są
dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Legnickie Pole. Dzieci spoza Gminy Legnickie
Pole są przyjmowane do Żłobka w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Legnickie Pole
i posiadania wolnych miejsc w placówce. Szczegółowe zasady ustalania pierwszeństwa i dodatkowe
kryteria mające wpływ na proces rekrutacji określa Statut Żłobka w rozdziale IV. W przypadku, gdy
liczba złożonych kart zgłoszeń (wniosków) spełniających kryteria przyjęcia dziecka przekroczy liczbę
wolnych miejsc w Żłobku, to z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa brana będzie pod uwagę kolejność
wpływu wniosków.